Værum Bys nye vandværk

Værum Bys nye vandværk

Trods mange genvordigheder er vi nu i en situation hvor vi for alvor kan gå i gang med at få de sidste tilbud hjem, og derefter sætte i gang. Vi har fået byggetilladelse og har fået kommunens accept til kommunegaranti så vi kan søge Kommunekredit om realkredit lån.

Efter jordbundsundersøgelser på vandværksgrunden, viste det sig at undergrunden var af en beskaffenhed der ville skubbe en nedgravet tank op af jorden. Det gjorde at vi måtte få lavet beregninger til et fundament der imødegik dette. Det har også betydet at vi har valgt en støbt vandtank under vandværket i stedet for en der blev nedgravet og derefter muret op omkring. At det så viser sig som en økonomisk gevinst gør jo ikke noget.

Tagkonstruktionen er også ændret til en stærkere konstruktion. Således får det en lavere hældning hvilket reducerer højden med 2 m.

Vandværket, som vist på tegninger, kommer til at indeholde to tanke på 2×70 m3. Stueplanet oven på tankene indeholder et maskinrum med filtre og pumper. Dette fylder ca. halvdelen. Så er der en adgangssluse mellem maskinrum og teknikrum. Af hygiejne grunde, skal man rengøre sig og have overtrækssutter på skoene når man går ind i maskinrummet. Teknikrum kommer til at indeholde el tavler for forsyning og styring af vandværket. Der kommer et toilet med vask og resten bliver lagerrum til diverse reservedele, afspærrings materiel og græsslåmaskine.

Det er tænkt at der for eftertiden skal være to pumpesystemer til forsyning. Et højtryk til bl.a. Fælleden og et lavtryk til Værum By. Pumperne bliver hastighedsstyret således tab kan minimeres ved lav last. Det er meningen at der skal sættes adgangskontrol og kameraovervågning op til sikring af vandværket.

Vi venter nu på de sidste tilbud så vi kan lægge et præcist budget og derefter skal vi have Jeres, andelshavernes, accept til projektet. Dette skulle have været på en ekstraordinær generalforsamling, men pga. corona bliver det en brevafstemning for hver enkelt andelshaver. Nærmere information følger.

Tegninger omkring byggeriet kan ses nederst.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Værum Bys Vandværk Amba.

Udvendig situationsplan – pdf

Indvendig situationsplan – pdf

Fundamentplan og dækplan

Fundamentsnit i forhold til fundamentplan